ขอเชิญบริจาคและจองบูชา

พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์
เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง
"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)"
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หากเราคิดถึงพุทธศาสนาโดยรวมไม่แยกฝ่าย ว่าเป็นนิกายมหายาน หรือเถรวาท
เราสามารถเรียกรวมกันได้ว่าเราเป็นชาวพุทธ เฉกเช่นเดียวกัน มีคำสอนที่มาจาก
พระศาสดาองค์เดียวกัน คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีศากยมุนี
ที่ได้สั่งสอนให้เรามีข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตโดยธรรมเหมือนกันหมด
และหนึ่งในคำสอนนั้นก็ได้บอกกล่าวถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ามากมาย
หลากหลายพระองค์ทั้งสัมโภคกาย(กายทิพย์ ที่มีแต่พลังงานในการช่วยเหลือสรรพสัตว์) ธรรมกาย
(คำสั่งสอน และคำอธิบายถึงความเป็นไปในธรรมชาติ) นิรมาณกาย (กายเนื้อ หรือมนุษย์ที่ได้ตรัสรู้บรรลุในธรรม)

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
ที่เป็นพระธยานิพุทธสัมโภคกาย พระนามของพระองค์แปลว่า
พระพุทธเจ้าที่เป็นครูผู้รู้ถึงแนวทางการขจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์
ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิต
เพื่อบรรลุถึงแนวทางการพ้นทุกข์ของสรรพสัตว์ในโลก

ตามความเชื่อ มีว่าดินแดนของพระองค์ท่านสถิตอยู่ทางทิศตะวันออกของ
โลกธาตุนี้ เรียกว่า "แดนศุทธิไวฑูรย์"พระวรกายของพระองค์เป็นสีน้ำเงินเรืองรอง และมีด้วยกัน
7 พระองค์ และมีพระโพธิสัตว์คู่บารมี 2 พระองค์ (พระสุริยประภา พระจันทรประภา)

พระองค์ทรงมีมหาปณิธาน 12 ประการ เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พันทุกข์
จากโรคภัยทางร่างกาย และทางจิตใจพ้นจากความอดอยากยากไร้ พ้นจากอวิชชา
ความหลงผิดอันนำไปสู่ทางชั่ว มีความสุขกายสุขใจ มีศีลธรรม บรรลุสู่ความสุขสำเร็จตามอันควร

โดยมีความเชื่อติดต่อกันมาเป็นพันปีแล้วว่า
หากผู้ที่บูชา เคารพศรัทธาในองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
จะมีพลังบารมีจากพระองค์ท่านช่วยเหลือส่งเสริมให้พบแนวทางการเยียวยารักษา
โรคทั้งทางร่างกายและจิตใจบังเกิดความสุข ในชีวิตได้ตามอัตภาพที่ควรเป็น
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกประสบปัญหา
ภัยพิบัติจากโรคระบาด สภาพจิตใจย่ำแย่ หวาดเกรงภัยแห่งโรค หากเรามีความ
ศรัทธาในองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า อาจเป็นแนวทางหนึ่งใน
การสร้างขวัญกำลังใจให้พวกเราชาวพุทธมีกำลังใจยืนหยัดฝ่าฟันให้แคล้วคลาดพ้นจากวิบัติภัยครั้งนี้
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อสมทบทุน
โครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)”
ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และช่วยปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนิกชน
ให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี
พุทธาภิเษก ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลชั้นสูง ประกอบพิธีพุทธาภิเษก
อันศักดิ์สิทธิ์นับเป็นวาระมหามงคลยิ่ง
องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว
49x74x107 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
วัสดุจัดสร้าง “บรอนซ์ทำสีพาติน่า (Patina)”
จัดสร้างจำนวน 39 องค์
บูชาองค์ละ 999,999 บาท
หมายเหตุ :
- องค์พระหน้าตัก 21 นิ้วและ 9 นิ้วทุกองค์ จะมีหมายเลขกำกับพร้อมบัตรรับประกันพระแท้ (CERTIFICATE)
- หากท่านบูชา องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และองค์พระหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 5 ธาตุ จะได้ชุดหมายเลขกำกับเหมือนกัน
- ผู้สั่งจองบูชา องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว 9 นิ้ว และรูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้ ผู้บริจาคต้องมารับพระด้วยตนเองเท่านั้น
ธาตุน้ำ
ธาตุทอง
ธาตุดิน
ธาตุไฟ
ธาตุไม้
องค์พระหน้าตัก 9 นิ้ว
23x33.5x48.5 เซนติเมตร(กว้างxยาวxสูง)
วัสดุจัดสร้าง “บรอนซ์ทำสีพาติน่า (Patina)”
จัดสร้างจำนวนธาตุละ 60 องค์
บูชาองค์ละ 55,000.- บาท
หมายเหตุ :
- องค์พระหน้าตัก 21 นิ้วและ 9 นิ้วทุกองค์ จะมีหมายเลขกำกับพร้อมบัตรรับประกันพระแท้ (CERTIFICATE)
- หากท่านบูชา องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และองค์พระหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 5 ธาตุ จะได้ชุดหมายเลขกำกับเหมือนกัน
- ผู้สั่งจองบูชา องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว 9 นิ้ว และรูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้ ผู้บริจาคต้องมารับพระด้วยตนเองเท่านั้น
รูปหล่อลอยองค์
เนื้อทองคำแท้ 96.5%
หนัก 7.6 กรัม
จัดสร้าง 15 องค์
บูชาองค์ละ 50,000.-บาท
***** รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้ *****
ต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น
รูปหล่อลอยองค์
เนื้อเงิน รมดำซาติน 92.5%
หนัก 7.3 กรัม
จัดสร้าง 850 องค์
บูชาองค์ละ 2,500.-บาท
รูปหล่อลอยองค์
เนื้อบรอนซ์ รมดำซาติน
หนัก 7.0 กรัม
จัดสร้าง 850 องค์
บูชาองค์ละ 900.-บาท
เหรียญแบน รูปไข่ ครบเบญจธาตุ 5 สี
ขนาด 3.05x2.6 เซนติเมตร
จัดสร้างจำนวน 720 ชุด ชุดละ 5 องค์
บูชาชุดละ 1,999.- บาท
เหรียญแบน องค์นูน
เนื้อทองแดง
จัดสร้าง 15,000 เหรียญ
บูชาองค์ละ 200.-บาท

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)
นะโม ภะคะวะเต ไภษัชเย คุรุ ไวฑูรยประภา ราชายะ
ตะถาคะตายะ ระทะเต สัมยัก สัมพุทธายะ
ไภเษชะเย ไภเษชะยะ สะมุระคะเต สะวาหายะ