ขอเชิญร่วมบริจาคและบูชา
ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธาภิเษก

พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์
เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง
"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)"
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์
เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง
"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Extended OPD)"
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้

สภากาชาดไทย โดยสำนัดงานจัดหารายได้ขอเรียนให้ทราบว่า
ท่านที่บูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2565
การจัดส่งพัสดุของท่านจะล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีความขัดข้องทางระบบ
ทั้งนี้ต้องขออภัยท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา
สภากาชาดไทย โดยสำนัดงานจัดหารายได้ขอเรียนให้ทราบว่า
ท่านที่บูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2565 การจัดส่งพัสดุของท่านจะล่าช้ากว่ากำหนด
เนื่องจากมีความขัดข้องทางระบบ ทั้งนี้ต้องขออภัยท่านมา ณ โอกาสนี้
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสนับสนุน
การดำเนินงานของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา

ด้วยปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ณ อาคาร ภปร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2532 และใช้งานต่อเนื่องมาตลอดกว่า 30 ปี โดยมีผู้ป่วยรับบริการในแต่ละวันมากกว่า 5,000 คนต่อวัน ซึ่งในแต่ละวันล้วนเป็นผู้ป่วยด้วยโรคที่รักษายากและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายประการ ทั้งสถานที่บริการคับแคบไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณมากขึ้น ขาดพื้นที่รอคอย ไม่มีพื้นที่ในการคัดกรองโรคติดต่อหรือการบริการรักษาพยาบาลที่เน้นโรคเฉพาะทาง ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลาพบแพทย์หลายสาขาวิชา หรือต้องมาโรงพยาบาลหลายรอบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" เพื่อลดปัญหาความแออัดและเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) รวมถึงเพื่อเพิ่มมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย การให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบทางไกลเพื่อรองรับสังคมและเทคโนโลยีในอนาคตให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย"อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" เป็นอาคารสูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยถึง 36,850 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ 3,023,400,000 บาท สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 6,000 รายต่อวัน มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2566

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสร้าง“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” (พระ-ไพ-สัด-ชะ-ยะ-คุ-รุ-ไว-ทูน-ระ-ยะ-ประ-พา-ตะ-ถา-คด-พุด-ทะ-เจ้า) พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพวชิรโมลี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, สมเด็จพระมหาธีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง, พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, พระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร, พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร, พระราชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, พระราชวรญาณโสภณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง, พระราชญาณปรีชา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, พระราชพัฒนโสภณ วัดทุ่งเศรษฐี เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อท่านและครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รัก

“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เป็นพระธยานิพุทธสัมโภคกาย พระนามของพระองค์แปลว่า พระพุทธเจ้าที่เป็นครูผู้รู้ถึงแนวทางการขจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตเพื่อบรรลุถึงแนวทางการพ้นทุกข์ ของสรรพสัตว์ในโลก

ตามความเชื่อ มีว่าดินแดนของพระองค์ท่านสถิตอยู่ทางทิศตะวันออกของโลกธาตุนี้ เรียกว่า “แดนศุทธิไวฑูรย์” พระวรกายของพระองค์เป็นสีน้ำเงินเรืองรอง และมีด้วยกัน 7 พระองค์ และมีพระโพธิสัตว์คู่บารมี 2 พระองค์(พระสุริยประภา พระจันทรประภา) พระองค์ทรงมีมหาปณิธาน 12 ประการ เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์จากโรคภัยทางร่างกาย และทางจิตใจ พ้นจากความอดอยากยากไร้ พ้นจากอวิชชา ความหลงผิดอันนำไปสู่ทางชั่ว มีความสุขกายสุขใจ มีศีลธรรม บรรลุสู่ความสุขสำเร็จตามอันควร

ซึ่งยังมีความเชื่อติดต่อกันมาเป็นพันปีว่า หากผู้ที่บูชา เคารพศรัทธาในองค์“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” จะมีพลังบารมีจากพระองค์ท่านช่วยเหลือส่งเสริมให้พบแนวทางการเยียวยารักษาโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ บังเกิดมีความสุขในชีวิตได้ตามอัตภาพที่ควรเป็น

เหรียญแบน องค์นูน
เนื้อทองแดง
จัดสร้าง 100,000 องค์
บูชาองค์ละ 200.-บาท
รูปหล่อลอยองค์
เนื้อบรอนซ์ รมดำซาติน
หนัก 7.0 กรัม
จัดสร้าง 19,999 องค์
บูชาองค์ละ 900.-บาท


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)
นะโม ภะคะวะเต ไภษัชเย คุรุ ไวฑูรยประภา ราชายะ
ตะถาคะตายะ ระทะเต สัมยัก สัมพุทธายะ
ไภเษชะเย ไภเษชะยะ สะมุระคะเต สะวาหายะ